Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA)

Toto je licenční smlouva s koncovým uživatelem ("EULA") nikoliv smlouva o prodeji výše zmíněného software ("Software"). Software zahrnuje počítačový software, nebo jeho jednotlivé části a může obsahovat příslušnou databázi, média, tištěné materiály a "online" nebo elektronickou dokumentaci. Tato smlouva EULA je smlouvou mezi Vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a Milanem Matlákem ("Poskytovatel licence") týkající se výše zmíněného Software.

STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO POUŽITÍM SOFTWARU POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Poskytovatel licence Vám poskytuje nevýhradní, omezenou licenci k instalaci a použití Software pod následujícími podmínkami:

1. ÚDĚLENÍ LICENCE.

(a) instalace a používání.
Na základě smluvních podmínek této smlouvy EULA Vám Poskytovatel licence poskytuje osobní, nevýhradní, nepřenositelnou a omezenou licenci k použití tohoto Software; licence může být poskytována v různých úrovních od plné placené licence po volnou licenci s omezenou funkcionalitou. Software můžete používat na libovolném počtu zařízení za předpokladu, že nebude nijak odstraňováno, blokováno nebo jakkoliv ovlivňováno zobrazování reklamního materiálu.

(b) Záložní kopie.
Smíte vytvořit přiměřený počet kopií Softwaru pouze pro potřebu zálohy na zařízení jako je pevný disk, optické médium a podobně.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ.

(a) Údržba Prohlášení o autorských právech.
Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence odstranit nebo změnit jakékoli zmínky o autorských právech na jakékoli kopii Software.

(b) Distribuce.
Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence distribuovat registrované kopie Software třetím osobám.

(c) Zákaz zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu.
Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu Softwaru, zjišťovat zdrojový kód Softwaru.

(d) Nájem.
Nesmíte bez písemného souhlasu Poskytovatele licence pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat, a nesmíte prostřednictvím Softwaru poskytovat komerční hostitelské služby.

(e) Služby podpory.
Poskytovatel licence nebude poskytovat žádné podpůrné služby v rámci této smlouvy EULA. Tato smlouva EULA vám nedává žádná práva na jakékoliv aktualizace nebo vyšší verze softwaru, nebo na jakékoliv rozšíření nebo vylepšení Softwaru kdykoliv v budoucnu. Všechny dodatečně zdarma nebo za úplatu poskytnuté podpůrné služby (dále jen "Služby podpory") související se Softwarem nebo jakýkoliv doplňkový softwarový kód či modifikace Softwaru jsou automaticky vázány těmito podmínkami EULA, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

(f) Souladu s platnými zákony.
Musíte dodržovat všechny příslušné zákony o používání Software.

3. UKONČENÍ

Kdykoliv můžete ukončit tuto smlouvu zničením všech Vašich kopií Softwaru a všech souvisejících dokumentů. Poskytovatel licence smí ukončit tuto smlouvu, pokud se nebudete řídit těmito smluvními podmínkami. V případě takovéhoto ukončení souhlasíte, že zničíte všechny Vaše kopie Softwaru a všech souvisejících dokumentů.

4. AUTORSKÉ PRÁVO

Poskytovatel licence si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA. Tento Software je chráněn zákonem na ochranu autorských práv a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Poskytovatel licence vlastní nebo má udělenu licenci na veškerá vlastnická a autorská práva a práva duševního vlastnictví týkající se Softwaru.

5. ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Produkt je navržen a nabízen jako produkt obecného určení a nikoliv pro konkrétní účel jakéhokoli uživatele a tudíž nemusí splňovat Vaše požadavky. Souhlasíte s tím, že Software nemusí být bezchybný a je dodán tak, jak je. Souhlasíte s tím, že nejste oprávněni si účtovat jakékoliv poplatky od Poskytovatele licence v souvislosti s tímto Software. Poskytovatel licence se tudíž zříká s ohledem na Software všech záruk a podmínek, ať už uvedených, předpokládaných, zahrnutých nebo rozumějících se samo sebou, včetně, ale ne jen pouze, souvisejících s: názvem, narušením, prodejností, přesností, výsledkem, ledabylostí, zavirováním.

6. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel licence není v žádném případě odpovědný za jakoukoliv výjimečnou, vedlejší, nepřímou nebo vyplývající náhradu (včetně, ale nejen, za ušlý zisk, únik tajných nebo jiných informací, přerušení obchodu, ztrátu soukromí, poplatek za soudní spor) vzniklou nebo jinak související s užitím nebo neschopností používat Software, dokonce i když byl Poskytovatel licence informován o této možnosti. Musíte ochránit a obhájit Poskytovatele licence před jakýmikoliv nároky a soudními spory, včetně poplatků za právní zastoupení, které by vzešly nebo vyplynuly z udělení licence.

7. SOUHLAS S POUŽITÍM DAT

Souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence může shromažďovat a používat technické údaje a související informace, jako, ale nikoliv pouze, technické informace o vašem zařízení, systému a aplikačním software, a periferií, které je pravidelně získáváno k usnadnění poskytování aktualizací softwaru, podpory produktu a případně dalších služeb týkající se Software. Poskytovatel licence může použít tyto informace pouze v takové formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby, a to za účelem zlepšování svých produktů nebo k poskytování služeb a technologií pro vás.

8. SLUŽBY; MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN

Software může přistupovat ke službám a webovým stránkám Poskytovatele licence nebo třetích stran (dále jen "Služby"). Použití Služeb může vyžadovat přístup k Internetu a souhlas s podmínkami Služby.

Rozumíte, že užíváním jakékoliv Služby, můžete narazit na obsah, který můžete pokládat za urážlivý, nezdvořilý nebo jinak závadný. Souhlasíte s užíváním Služby na vaše vlastní riziko a Poskytovatel služby není odpovědný za obsah, který může být urážlivý, nezdvořilý nebo jinak závadný.

Některé Služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály třetích stran (dále "Materiály třetích stran") nebo poskytovat odkazy na určité webové stránky třetích stran. Užitím těchto Služeb berete na vědomí a souhlasíte, že Poskytovatel licence není zodpovědný za zkoumání, vyhodnocování obsahu, správnost, kompletnost, aktuálnost, platnost, dodržení autorských práv, legálnost, slušnost, kvalitu nebo jiný aspekt těchto Materiálů třetích stran nebo jejich webových stránek.

Souhlasíte s tím, že jakékoliv Služby obsahují chráněný obsah, informace a materiály, který je chráněn duševním vlastnictvím a jinými zákony, včetně, nikoliv pouze, autorskými právy, a že nebudete používat takovýto chráněný obsah, informace nebo materiály jakýmkoliv jiným způsobem než, který dovoluje Služba. Žádná část Služby nesmí být reprodukována v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem modifikovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozeniny založené na těchto Službách, a nesmíte jakkoliv zneužívat Služby neautorizovaným způsobem včetně, nikoliv pouze, narušením či přetěžováním Služby. Dále souhlasíte, že nebudete používat Služby jakkoliv k obtěžování, vulgárnímu napadání, zneužívání, pronásledování, vyhrožování, hanobení nebo jinému porušování práv kterékoliv strany. Poskytovatel licence není v žádném případě odpovědný za jakékoliv vaše nevhodné chování v souvislosti s užíváním Služeb, stejně tak za obdobné chování a porušování vašich práv třetími stranami při užívání těchto Služeb.

Berete na vědomí, že Služby nebo Materiály třetích stran, které mohou být zpřístupněny, zobrazeny, nebo odkazovány z tohoto Softwaru, nemusí být dostupné ve všech jazycích či zemích. Výběrem a přístupem na tyto Služby či k těmto Materiálům třetích stran berete na vědomí, že tak činíte z vlastní iniciativy a na vlastní odpovědnost co se týče, nikoliv pouze, dodržování místních zákonů. Poskytovatel licence a jeho poskytovatelé licencí a Služeb si vyhrazují právo na změnu, pozastavení, nebo zrušení přístupu k jakékoliv Službě a to kdykoliv bez předchozího upozornění. V žádném případě nebude Poskytovatel licence odpovědný za odstranění nebo zrušení přístupu k těmto Službám. Poskytovatel licence může také zavést omezení v užívání nebo přístupu na určité Služby v jakémkoliv případě a bez předchozího upozornění.

Software může odesílat data uložená Softwarem libovolné Službě. Souhlasíte, že použití, sdílení, sběr a ukládání těchto dat spadá pod prohlášení o zajištění soukromí nebo EULA Služeb (třetí strany). (Příkladem takového užití mohou být vyhledávací dotazy pro zobrazení výsledků webového vyhledávání poskytované vyhledávacími službami, lokalizační data pro navigační služby, apod.)

9. CLOUDOVÉ ULOŽIŠTĚ

Některé funkce Softwaru můžou vyžadovat ukládání dat do cloudového úložiště třetích stran. Souhlasíte s tím, že využití, sdílení, shromažďování a uchovávání těchto dat bude spadat pod prohlášení o zajištění soukromí nebo EULA Služeb třetí strany. V žádném případě nebude Poskytovatel licence odpovědný za jakékoli škody (včetně, nikoliv pouze, ušlého zisku, přerušení podnikání, nebo ztracené informace) vystupující z užívání těchto funkcí.

10. ZÁLOHA DAT

Ve výchozím nastavení Software jsou data ukládány lokálně na zařízení, na kterém je nainstalován Software. Odinstalováním nebo aktualizací Software mohou být všechna data uložena Softwarem na tomto zařízení odstraněna. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností vytvářet, ukládat a udržovat pravidelné zálohy dat uložených Softwarem.

11. REKLAMA

Software může být podporovány příjmy z reklamy a může zobrazovat reklamy a jiné propagace. Tyto reklamy mohou být cíleny podle obsah informací uložených vámi tímto Softwarem, podle dotazů, které jste provedli prostřednictvím Softwaru, jiných služeb poskytnutých Softwarem nebo na základě jiných informací.

Způsob, režim a rozsah reklamy může být změněn Poskytovatelem licence a to i bez výslovného upozornění.

Třetí strany mohou používat soubory cookie, webové identifikátory a další technologie ke shromažďování informací za účelem poskytování svých služeb, jako například, nikoliv pouze, cílení reklamy. Souhlasíte s tím, že třetí strany mohou používat tyto technologie.

Užíváním Software souhlasíte, že třetí strany se mohou pokusit využít vaši hrubou polohu k optimalizaci zacílení reklamy pro vás.

12. DODATEČNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ

Software může používat internetové datové spojení. V závislosti na typu vašeho připojení (Wi-Fi, 3G, atd.) vám mohou být účtovány příslušné poplatky poskytovatelem datového připojení.

Souhlasíte, že užíváním tohoto Softwaru můžou být některé aplikační údaje viditelné ostatním uživatelům, nebo mohou být použity ke správné funkci Software.

Software může obsahovat obsah poskytnutý jinými uživateli. Poskytovatel licence nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakýkoli obsah poskytovaný těmito uživateli.

Pokud jakýkoli soud, který má pravomoc rozhodovat o těchto podmínkách EULA rozhodne, že jakékoli ustanovení těchto podmínek je neplatné, pak toto ustanovení bude odstraněno z podmínek, aniž by to ovlivnilo zbývající část podmínek. Zbývající ustanovení těchto obchodních podmínek budou i nadále platná a vymahatelná.


Platné od 1. června 2015